خدا عمری به من بدهد

پیر شدنت را نظاره کنم

غر زدنت را

موهای کم پشت سپیدت را

نگاه مهربانِ از پشتِ عینکت را

چالِ گم شده زیرِ چین و چروکِ صورتت

را

میبینی…؟

من تا کجا خودم را با تو تصور میکنم…؟

من کنارت میمانم

تا ثابت کنم که با تمامِ اینها هم زیبایی…