آتش هم

از آسمان ببارد

سـردم است !

نمیدانم ..

به هر حال باید

بهانه ای برای بغل کردنت

داشته باشم .....