انشاالله دعا بکنیم شرویروس منحوس پلید آدم کش از سرکره زمین برداشته بشه مخصوص ایران تمام شهرها وخوزستان مظلوم که آب کارون اززمانهای قدیم قلمرو کشتی های تجاری نفتی بود حال منبع حیاتی آب را به زاینده رود و33پل اصفهان تعلق بگیره وهمه از رسانه ملی فیلمش دیدید آب کارون درسطح اهواز فروکش شده تا 72روستا عرب نشین ودامدارکشاورز تالب هورلعظیم خشکبشه آیا این ملت ایران مخصوص خوزستان با دمای بالا 70درصد همیشه باید مظلوم واقع بشه تو سری خوربشه صحبت ازعظمت نفت وگاز ووووودیگرسایرکارها بحساب دولت آخرعمرنمیاد فقط پولش خوشه خداوندامسببین اخیر این توطیه رارسوا وریشکن کن انشاالله.