اول ازروی ادب ای گل بی خارسلام دوم از روی محبت بتو دارم پیام.