سعی نکن و تلاش نکن، این نوشته ها را بفهمی،
آنها در زمان خودشان، در درونت رشد می کنند.
و تبدیل به درکِ تو خواهند شد.
فقط بگذار، بدونِ مقاومت، قلبِ تو این نوشته ها را لمس کند.
"زندگی" همه اش را انجام می دهد. لازم نیست تو نگران ِچیزی باشی.