دیوانه ها

با خودشان حرف نمی زنند

آن ها فقط تمام روز را

به کسی که نیست

بلند بلند فکر می کنند.