جانا؛

بیا اصلاً در دوستت دارم ها؛

یکی به دو نه؛

یکی به هزار کنیم؛

یکی تو بگو؛

هزار تا من...