محبوب همه باش،
معشوق یکی
مِهرت را به همه هدیه کن،
عشقت را به یکی

emojiبا هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزنemoji