من خودم به همه میگم:

"غصه نخور دیوونه

کی دیده شب بمونه؟"

ولی خودم یه بار دیدم شب موند

هنوزم شبه

همیشه شبه...