همه ی دخترها عاشق پسری میشوند که مغرور است ...

اما با مردی ازدواج میکنند که وقتی حرفِ رفتنِ شان میشود بغض کنند ...

غرور یکبار تمامِ معشوقه هایِ شهر را زخمی کرده است ...

مادرم همیشه میگفت: آدم از یک سوراخ دوبار نیش نمیخورد ...