🌱گاهی متفاوت باش

بخشش را از خورشيد بیاموز

که ترازوئی ندارد

سبک و سنگين نمیکند

جدا نمی سازد

و فرقی نمیگذارد.

به همه از دم روشنایی می بخشد🌞❤️محبت را بی محاسبه پخش کن

دروازه های قلبت رابه روی همه بگشاو باور داشته باش خدایی که در این نزدیکیست بهترین ها را برایت رقم می زند.