.

گفت: نمیدانم چرا اندوه رهایم نمیکند گفتم: اندوهت را جای سرزنش نیست، من هم به جای او بودم دوست داشتم مدام همنشین تو باشم.