🌾 امروز انتخاب کنيد كه شاد باشيد

حتی وقتی كه هیچ چیز آن طور

که می خواهيد نیست

حتی در اوجِ مشکلات🌱در دلِ بدترین اتفاقات هم بگرديد و

بهانه ای برایِ لبخند پيدا كنيد.بخنديد

حتی وقتی دلیلی برایِ خندیدن نیست😘خوب کردنِ حالِ خودتان را بلد باشيد

و قوی بودن را

به تمامِ تسلیم شدن ها ترجیح دهيد🌹