کاش میشد دستِ آمدنت را گرفت

وپا گذاشت بر روی هرچه رفتن است

آنوقت من وتو در کنارِ هم میخندیدیم،

به آن هایی که می گفتند:

"هرآمدنی یک رفتن دارد"