گفتنی نیست

ولی بی تو کماکان در من

نفسی هست

دلی هست

ولی

جانی نیست...!