اين يك كودك است ،
از هيچ كس متنفر نيست ،
نژاد پرست نيست ،
تعصب ندارد
و قضاوت نمي كند ...
پس اين ها را به او یاد ندهید ...

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌