پشت ویترین ساعت فروشی
ایستاده بودم
ساعتها رو که نگاه میکردم
دیدم هیچ ساعتی به
قشنگی ساعتی که
دور هم هستیم نیست
قدر با هم بودنها را بیشتر بدانیم

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌