خـدایا
سیرت را تومیبینےو
صورت را دیگران
شرم داریم
ازاینکه محبوب دیگران
باشیم ومنفور تو...
پس خدایاتو خوش
صورت وخوش سیرتمان کن
که اول محبوب
توباشیم بعددیگران

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌