ترجیح می‌دهم

هوای رابطه‌ام با بعضی آدم‌ها

همیشه ابری و بارانی بماند

آفتاب که میزند؛

سردرگم می‌شوم از رنگین کمانِ این آدم ها

وقتی نمی دانم خودم را با کدام رنگشان هماهنگ کنم‌...!