آدم هیچوقت نمیدونه چی میخواد!

آدم فکر میکنه یه جور آدم مشخص رو میخواد و بعد یکی رو میبینه که هیچی از چیزهایی که میخواسته رو نداره...

و بدون هیچ دلیلی عاشقش میشه!