دلیلی ندارد

به تو فکر کنم

تو ناخودآگاه در ذهن منی