همون اندازه كه بعضی دوستيها شبيهِ سَرابند

و تا نزديک و نزديكتر نشی ، پوچیِ اونها را نميبينی ...

بعضی آدمها هم شبيهِ خرمالو هستند !

در نگاهِ اول ، دلبرانه و افسونگر

و بعد چيزی كه برات ميمونه ،

طعمِ گَسِ بی اعتمادی و دلزدگيه ...