عاشق شده ام بر ،تدبير چه فرمايى

از راه صلاح آيم ؟ يا از در رسوايى ؟