شايد به هم باز رسيم،

روزی كه من به‌سان‌ِ دريايی خشكيدم و

تو چون قايقی فرسوده بر خاك ماندی ...