🌾آرزو می كنم هیچگاه

منحنی لبخند روی لب‌هایتان گُم نشود.❤️شوقِ دوست داشتن‌های

ماندنی‌تان را هیچ نسیمی

با خودش نبرد.🌸🍃 و آوازِ لحظه‌های زنده بودن تان

را دنیا به گوشِ هیچ غصه‌‌‌ای نرساند.🌹آرزو می كنم كه همه

نشدنی هایتان امروز اتفاق بيفتد😘