بدون شب بخیر گفتن ات هم

میتوانم بخوابم عزیزم!

اما فرقِ زیادی ست

بین کسی که...

چشمانش را میبندد و خوابش میبرد

با کسی که

چشمانش را میبندد و تقلا میکند تا خوابش ببرد...