خودت یک لحظه فکرش را بکن

در این سَرمای هوا

چه شال گردنیٓ بهتر از

دست هایِ تو

که دور گردنِ مَن بپیچد....