💐 امروز

تا مى تونى بخند.🍀روزگارِ بد ماندنی نیست

تو بخند

تا غروب

برای تمام شدن بهانه نیاورد.بیا و بخند و عاشقی کن❤️

اردیبهشت یعنی همین مجال عاشقی

یعنی همین لبخند هاى هر روز😁اردیبهشت خود بهشت است🌸🍃