آدم خان براهویی
به گزارش خبر گزاری حامد نیوز ادم خان براهویی که یکی از علاقمندان گورچان هست بیمار شده تنگی نفس داره الله جان شفاش بده آمین
عکس ادم خان براهویی