تنها زمانى صبورخواهى شد،
كه صبر را يک قدرت
بدانی نه يك ضعف

آنچه ويرانمان مى كند
روزگار نيست!!!
حوصله ی كوچک
براى آرزوهاى بزرگ ماست...