وقتی سرشار از لذت هستی
قول نده
وقتی غمگین هستی
جواب نده
وقتی خشمگین هستی
تصمیم نگیر
دوبـــــاره فکر کن و
خردمندانه عمل کن