من فكر ميكردم
سالها بايد يكی يكی
سپری شود،
تا هر بار آدم يك سال
بزرگتر شود،
اما اينطور نيست،
اين اتفاق یک شبه
رخ می دهد.
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌