زمانی زندگی زیباست که🍃🌼
"زیبا زندگی کردن" را بیاموزیم
تا زمانی که ندانیم
چگونه رفتار کنیم و مهارت
"درست زندگی کردن" را ندانیم،
چطور انتظار داریم زندگی
زیبایی داشته باشیم... ؟🍃🌼