زمان زود میگذرد
بی بی ها هم یک
روز نی نی بودند
فقط...
گذر زمان
نقطه هایشان را
جا به جا کرده است
پس از لحظه لحظه
زندگیتون لذت ببرید

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌