برای همه ی دنیا دعا کنید
مثل پروردگارکه مهربانی اش
بر همه سایه افکنده است.

ای دوست
مرا دعا کن شاید نزدیکتر
از من به خدا ایستاده ای

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌