من جولیت هستم

23 ساله

یکبار طعم عشق را چشیده ام

مزه تلخ قهوه سیاه می داد

تپش قلبم را تند کرد

بدن زنده ام را دیوانه

حواسم را بهم ریخت

و رفتمن جولیت هستم

هزار ساله و هنوز زنده ام