دوست داشتنت ؛

"نسکافه ای بود "

که یک بار آن را نوشیدم ؛

و حالا

سالهاست خوابم نمی برد ...!