🌱لحظه‌هایِ زندگی

همانندِ قاصدک‌هایی هستند که

با یک دم و بازدمِ ما به هوا می‌روند.🌱لحظه‌هایِ زندگی را دریابیم و

قدرِ لحظه‌ها را بدانیم

مبادا که گذرِ عمر قاصدک‌هایِ

لحظه‌های‌ِمان را با خود ببرد.هر روز خالق زیبایى ها باش

پیش از آن که دیگر نتوانی❤️