سیگارشو روشن کرد

تو چشام زل زد و گفت:فراموش کردنت مثل این می مونه به آدم بگی نفس نکش!

میتونی نفس نکشیو زنده باشی؟

منم نمیتونم فراموشت کنم

اگه به یادت نباشم می میرم