موجه ترین دلیل دوست داشتن است !

لبخند بی اختیاری که

دلیلش لبخند دیگری ست ...