+ای در دلم نشسته؟

-جان دلم؟

+از تو کجا گریزم؟

-بغل خودم...