ما را از جهنم میترسانند

انگار در بهشت زندگی میکنیم !

ما را از مرگ می‌ترسانند ،

انگار كه ما زنده ايم ...