آدمیست دیگر

یک روز

حوصله هیچ چیز را ندارد

دوست دارد ، بردارد

خودش را بریزد دور...!