وچه کسی میداند

که روی تمام

مسکن های جهان را

کم میکنی!