صبح یعنی یک فرصت دوباره ؛

برای حرف‌هایی که به هم نگفته‌ایم !

اول خودم می گویم :

دوستت دارم ...!