🌾بساط دلبرانه‌ی اردیبهشت پهن شد

تازه به سرآغاز عشق رسیده‌ایم🌻انگار قرار است اتفاقات خوبی بیفتد

زمین و زمان

مژده‌ی روزهای بهتری مى دهند👌🏼بوی بهشت را می‌شود

از هر ثانیه‌اش استشمام کرداردیبهشت عجب ماه خوبیست

آدم هوس می‌کند عاشق باشد❤️