همیشه اینو یادت بمونه

احترام گاهی میتونه توهم زا ترین

مخدرِ دنیا بشه!از بُت های زندگیتون خدا نسازید!