آدم بی دلیل یه اهنگ و دوبار گوش نمیده

بی دلیل دوبار به چشمای هیچکسی نگاه نمیکنه بی دلیل دوبار به یک نفر فرصت نمیده

هیچ تکراری بی دلیل تبدیل به تکرار نمیشه!