و عشق ؛

سوء تفاهمی ست

که با متاسفم گفتنی

فراموش می شود...