💕آغــاز شـد.

ماهِ دلبریِ زمین و آسمان، از اهالی‌اش☺️سی و یک روزی که شاید

عطرش تکرار ندارد

رنگ و رویش رقیب ناپذیر است

و عشقش بی‌تمثیل است.اردیبهـــشت،

با هر قدمش محبت و طراوت می‌بخشد

به روزگارِ🌸🍃کاش تقویم پُر مى شد

از بهـــار و اردیبهـــشت